زندگی

زندگی رویش یک حادثه نیست

        زندگی رهگذر تجربه هاست

             تکه ابری ست به پهنای غروب

                   آسمانی ست به زیبایی مه

                        زندگانی چون گل نسترن است

                             باید از چشمه جان آبش داد

                                   زندگـــــی مـــال مـــاســت

                                         خوب و بد بودن آن .عملی از من و ماست

                                               پس بیا تا بفشانیم همه بذر خوبی و صفا

                                                     و بـــگـــویـــیـــم بــــه دوســـت :

                                                           معنی عشق و حقیقت چه نکوست .....

/ 0 نظر / 25 بازدید