زرد رنگ نفرت

هرگز قانع نبوده ام کهزرد رنگ نفرت استوعشق را باید قرمز نوشتهرگز گل زردی به کس نداده امالااینکه دوستش می داشتمو هرگزگل زردی از کس نگرفتمالا اینکه گمان می بردمکه دوستم داردو مندر سراب این خاطره شیریندل به کسی سپردمکه گل زردی را به دستم دادو مننفرتش را عشق پنداشتمو گل زردی هدیه اش دادم

 

/ 0 نظر / 34 بازدید