من خدایی دارم که در این نزدیکی است

نه در آن بالاها

مهربان و خوب وقشنگ

چهره اش نورانیست

گهگاهی سخنی می گوید با دل کوچک من

ساده تر از سخن ساده ی من

او را می فهمد

او مرا می خواند اومرا میخواهد