گل من

پرپر نشوی که بلبلی در باز شدن غنچه لبخند تو

زبان به سرود باز کرده است.

شمع من

خاموش نگردی که چشمی در پرتو پیوند تو به دیدن آمده است ̦

ساقه گلبن بهار من

نشکنی که دلی در رویش امیدوار تو دل بسته است ̦

آفتاب من ̦

غروب نکنی که شاخه آفتاب گردانی به جستجوی تو سر برداشته است .

دکتر علی شریعتی